5/5

Privacyverklaring

PhysioCare Nederland respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder met betrekking tot de geautomatiseerde persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie heeft PhysioCare Nederland daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van de persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevenshttp://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): PhysioCare Nederland, gevestigd te Oostplein 500, 3031
EP Rotterdam, KvK-nummer 55936482

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1.Uw persoonsgegevens worden verzameld door PhysioCare Nederland. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over de
geïdentificeerde natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd,
met name aan de hand van de indentificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2.Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
– Naam
– Geslacht
– Adresgegevens
– E-mailadres(sen)
– Telefoonnummer(s)
– BSN
– Geboortedatum
– Gegevens betreffende uw gezondheid
– Medische gegevens

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
-Het onderhouden van relaties met u
-Het doen van mededelingen via de post en/of nieuwsbrieven
-Het voldoen aan een wettelijke verplichting

Artikel 4- Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Artikel 5- Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1.Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van
de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze
rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via admin@physiocarenederland.nl

2.Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder
vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen één maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw
verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten. Waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De door beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

Artikel 9- Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele
geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10- Contact

Voor verzoeken, vragen, informatie, kunt u zicht richten tot S.H.J. Mertens, admin@physiocarenederland.nl
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 16 april 2020 tot een nieuwe versie de huidige versie overschrijft.

Rollen voor Oekraïne
gethealed x oekraine

Koop een Foam Roller en wij maken het VOLLEDIGE BEDRAG over naar GIRO555 voor hulp aan Oekraïne.

De prijs bepaal je zelf met een minimum bedrag van €5,00 per roller.

Kan jij, je partner, de buurvrouw of iemand anders in je omgeving een Foam Roller gebruiken, kom langs bij onze praktijk op Rotterdam, Oostplein 500 of de Kompasstraat 38 in Capelle aan den IJssel en Rol mee voor Oekraïne!